Reglament

Altres llengües

Reglament del 56 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas 

El 56 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, de Barcelona, resta obert, sense distinció de nacionalitat:
a) a totes les cantants de 18 a 32 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2018.
b) a tots els cantants de 18 a 35 anys, ambdues edats complertes durant l’any 2018.  No es farà cap excepció pel que fa al límit d’edat.

 

2.- El candidat enviarà la butlleta d’inscripció online. El mateix dia enviarà a francisco.vinas@liceubarcelona.cat

a) document oficial (escanejat) que permeti de comprovar l’edat i la nacionalitat del candidat;
b) historial breu: estudis musicals realitzats, guardons obtinguts i activitats professionals;
c) justificant bancari (escanejat) d’haver pagat el dret d’inscripció a l’Audició Preliminar (veg. Art. 3).

 

3.- El termini d’inscripció quedarà tancat el 1 d’octubre de 2018. 

El dret d’inscripció a les Audicions Preliminars serà de 50 €. El candidat haurà d’abonar aquest import (comissions bancàries a càrrec del candidat) mitjançant una transferència bancària al compte següent: 

 • Banc: Caixabank, S.A.
 • Titular del compte: Fundación Privada Francesc Viñas
 • IBAN: ES40 2100 3060 5922 0201 8670
 • BIC: CAIXESBBXXX 

i haurà d’enviar justificant bancari juntament amb la resta de materials (veg. Art. 2). Sense aquest justificant la inscripció no serà vàlida. No serà acceptada cap altra forma de pagament i en cap cas es retornarà l’import de la inscripció. 
El dret d’inscripció a la Fase Final serà de 50 €. Aquest import s’abonarà en efectiu a Barcelona i després el candidat rebrà el seu carnet de concursant. Sense aquest carnet el cantant no podrà participar a la Fase Final.

 

4.- Els candidats especificaran en la butlleta d’inscripció la ciutat on volen fer l’audició preliminar (veg. Art. 7), i els títols i els autors de les obres que presenten a l’Audició Preliminar i a la Fase Final del Concurs (veg. Art. 5). 

La inscripció no serà considerada vàlida si aquest programa no ve indicat amb precisió. Un cop tancada la inscripció no s’admetran rectificacions en el programa presentat i acceptat pel Comitè Organitzador.  

 

 5.- Els candidats hauran d’indicar en la butlleta d’inscripció el tipus de la seva veu (soprano, mezzosoprano, contralt, contratenor, tenor, baríton, baix-baríton o baix), la categoria a la qual volen presentar-se: Òpera o Oratori-Lied (no es pot participar en les dues categories), i si desitgen participar en els Premis Especials. 

En la categoria Òpera el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’òpera.

Per a la Fase Final: 5 àries d’òpera. 

La categoria Òpera inclou també: les àries de concert, les àries de sarsuela (com a màxim 2), les àries d’opereta (com a màxim 1). Com a mínim 3 de les 5 obres de la Fase Final han de ser àries d’òpera. 

En la categoria Oratori-Lied el concursant presenta: 

Per a l’Audició Preliminar: 1 ària d’oratori, 1 cançó.

Per a la Fase Final: 3 àries d’oratori, 5 cançons. 

L’Oratori inclou els gèneres Cantata, Missa, Motet, Passió, etc; i el Lied inclou els gèneres Melodia, Lied clàssic, romàntic o modern. 

 

6.- El programa indicat pels candidats el comprendran, com a mínim, quatre obres extretes del repertori alemany, italià, francès, anglès, llatí, rus, castellà o català, sense excloure altres repertoris. El concursant cantarà, com a mínim, en dos idiomes diferents. Les obres hauran d’ésser cantades preferentment de memòria i sempre en l’idioma original. 

 

7.- El 56  Concurs Tenor Viñas s’efectuarà en dues etapes:  

I.- Audicions Preliminars. El candidat triarà fer la prova en una de les següents ciutats i d’acord amb les dates indicades a continuació: 

 • Beijing, 05.11.2018
 • Milà, 05.11.2018
 • Berlín, 12 i 13.11.2018
 • Nova York, 13.11.2018
 • Los Angeles, 19.11.2018
 • París, 20.11.2018
 • Londres, 21.11.2018
 • Moscou, 21.11.2018
 • Madrid, 23.11.2018
 • Barcelona, del 16 al 18.01.2019

Cada candidat haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció la ciutat on vol fer l’Audició Preliminar. (veg. Art. 8)  

Els candidats que necessitin tramitar un visat faran obligatòriament l’Audició Preliminar a Barcelona (Excepte en el cas dels candidats inscrits a les Audicions Preliminars de Beijing o Moscou). 

II.-Fase Final
La Fase Final del Concurs s’efectuarà en quatre etapes, del 20 al 27 de gener de 2019:

II.1.- Segona Prova, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el diumenge 20 i el dilluns 21 de gener (veg. Art. 9).  

II.2.- Prova Semifinal, pública (amb piano). Tindrà lloc a l’auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu, carrer Nou de la Rambla 88, el dimarts 22 i dimecres 23 de gener (veg. Art. 10). 

II.3.- Prova Final, pública (amb piano). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el divendres 25 de gener (veg. Art. 11).  

II.4.- Concert dels Premiats, públic (amb orquestra). Tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu, el diumenge 27 de gener (veg. Art.16). 

Els cantants hauran de portar les partitures (cant i piano) que calguin per a la interpretació de llur programa.  

El Comitè Organitzador posarà un pianista acompanyant a disposició de cadascun dels concursants. Això no obstant, el cantant és lliure d’utilitzar els serveis d’un acompanyant propi; en aquest cas ho haurà d’especificar a la butlleta d’inscripció. 

No hi haurà assajos amb el pianista fins a la Prova Semifinal. 

 

8.- Les Audicions Preliminars tindran lloc els dies: 

 • 05 de novembre al Centre Nacional de les Arts Escèniques de la Xina, Beijing;
 • 05 de novembre al Teatro alla Scala de Milà;
 • 12 i 13 de novembre a la Deutsche Oper de Berlín;
 • 13 de novembre a la Metropolitan Opera de Nova York;
 • 19 de novembre a l’Òpera de Los Angeles;
 • 20 de novembre a la Opéra National de París;
 • 21 de novembre al Royal Opera House Covent Garden de Londres;
 • 21 de novembre al Bolshoi Teatre de Rússia de Moscou;
 • 23 de novembre al Teatro Real de Madrid;
 • del 16 al 18 de gener de 2019: Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al Conservatori Superir de Música del Liceu.

Els horaris i adreça exactes de l’audició seran comunicats al candidat després d’haver rebut la seva inscripció.  

En aquesta Audició Preliminar, el concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera. 

Categoria Oratori-Lied.-1 ària d’oratori, 1 cançó.

Les obres seran escollides pel mateix concursant i no podran ser cantades novament a la Fase Final. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per a la Categoria Òpera i de 8 minuts per a la Categoria Oratori-Lied. 

El resultat serà comunicat al candidat per la Secretaria del Concurs i la llista dels candidats admesos a la Fase Final serà publicada a la pàgina web del Concurs.

 

9.- Segona Prova.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 1 ària d’òpera.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 1 cançó. 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat. La durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 5 minuts per a la Categoria Òpera i de 8 minuts per a la Categoria Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

10.- Prova Semifinal.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons. 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades a la Segona Prova. El concursant podrà cantar-les seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Semifinal, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. En qualsevol cas la durada de l’actuació del candidat no pot excedir de 10 minuts per a la Categoria Òpera i per a la Categoria Oratori-Lied. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

11.- Prova Final.- El concursant cantarà:

Categoria Òpera.- 2 àries d’òpera.

Categoria Oratori-Lied.- 1 ària d’oratori, 2 cançons. (Els 2 Lieder hauran de ser de Schubert pels concursants que es presentin al premi de la Schubertíada.) 

Les obres seran escollides pel mateix concursant del programa que haurà presentat i no hauran estat cantades ni a la Segona Prova ni a la Prova Semifinal. Tanmateix el Jurat, si ho creu oportú, es reserva el dret de fer repetir una obra ja cantada anteriorment; en aquest cas, al concursant li serà comunicat per endavant. El concursant podrà cantar les obres seguint l’ordre que vulgui. Segons la durada de la Prova Final, el Jurat tindrà facultats per a suprimir una de les obres. El Jurat es reserva el dret de poder eliminar part de qualsevol de les obres. 

 

12.- Els concursants de la categoria Òpera que participin al Premi Especial Wagner, Premi Especial Verdi o Premi Especial Òpera Francesa, hauran de procedir de la manera següent:

Dues de les cinc àries anunciades a la butlleta d’inscripció seran respectibament de Wagner, Verdi o Òpera Francesa. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final. 

 

13.- Els concursants que participin als Premis Especials Mozart o de Música Russa hauran de procedir de la manera següent:

Categoria Òpera.- Dues de les cinc àries d’òpera hauran d’ésser respectivament de Mozart o de Música Russa. Una serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’altra a la Prova Final.

Categoria Oratori-Lied.- Dues cançons i una ària d’oratori hauran d’ésser respectivament de Mozart o de Música Russa. Una cançó serà cantada en el transcurs de la Prova Semifinal, i l’ària d’oratori i l’altra cançó a la Prova Final. 

 

14.- Els concursants de la categoria Òpera que participin al Premi Especial de Sarsuela hauran de procedir de la manera següent:
Dues de les obres anunciades a la butlleta d’inscripció seran de Sarsuela Una de les obres serà cantada en la Prova Semifinal i l’altra en la Prova Final. 

 

15.- Els concursants que participin en el Premi Extraordinari Oratori-Lied han de procedir de la manera sigüent: 

- Preliminar: 1 ària d'oratori i 1 cançó de lliure elecció

- Segunda Prueba: 1 ària d'oratori  de lliure elecció i 1 Lied alemany (no Schubert)

- Semifinal: 1 ària d'oratori de Bach, 1 cançó   francesa i 1 cançó espanyola.

- Final: 1  ària d'oratori de Haendel i 2 Lieder de Schubert

 

16.- El Concert dels Premiats així com l’assistència al lliurament de Premis són obligatoris pels que estiguin en possessió d’un Premi Oficial (Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè o Sisè), Premi Especial o Premi Extraordinari. La no participació en aquest Concert i la no assistència al lliurament de premis implica la renúncia al Premi per part del guardonat. Els premis seran pagats per transferència.  

El dissabte dia 26 de gener pel matí i per la tarda tindrà lloc en el Gran Teatre del Liceu un assaig amb orquestra que serà obligatori per a tots els guardonats. 

Si els guanyadors no aporten llurs partitures i material d’orquestra de les obres que han de cantar en aquest Concert, hauran d’adaptar-se a les disponibilitats del Comitè Organitzador. Aquest es reserva el dret d’ampliar el nombre de participants en aquest Concert.

Els quatre premiats principals participaran igualment al “Concert dels artistes guardonats a la 55 edició del Concurs Tenor Viñas” al Teatro Real de Madrid el 5 de maig de 2019 (contracte per un import aproximat de 2000 €, viatge, i quatre nits d’allotjament a càrrec del Teatro Real). Els cantants hauran d’estar disponibles entre el 3 y el 4 de maig. La participació en aquest concert és obligatòria i la no participació implica la renuncia al premi per part del guardonat.

 

17.- La inscripció del candidat en el Concurs pressuposa, per la seva banda, l’acceptació d’aquestes bases, així com també de les decisions del Jurat. 

 

18.- La Fundació Gran Teatre del Liceu i el Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas tindran els drets mundials d’enregistrament i retransmissió per ràdio i televisió o qualsevol altre mitjà audiovisual d’enregistrament, reproducció i/o difusió existents o que puguin sorgir en el futur, de les intervencions del concursant, el qual renuncia expressament i formalment a tots aquells drets que per aquest motiu li poguessin correspondre.  

 

HOTEL 

Anirà a càrrec del Comitè Organitzador l’allotjament a l’hotel (habitació i esmorzar) dels concursants participants a la Fase Final residents fora de la província de Barcelona, a partir del dissabte 19 de gener i fins el moment que el concursant sigui eliminat.

Per tal de poder gaudir d’aquesta gratuïtat, tots els participants a la Fase Final hauran d’allotjar-se obligatòriament a l’Hotel Catalonia Sagrada Família ***, C/Aragó 569 bis, en el qual tindran reservat allotjament a partir del  dissabte 19 de gener. La condició assenyalada més amunt es refereix a habitació compartida. Si el concursant desitja habitació individual pagarà la diferència que representi el cost addicional d’aquesta.